22. 4. 2022.

Objavljen natječaj za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Varaždinske županije

Objavljen natječaj za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Varaždinske županije

 

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 21. Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije (Narodne novine broj 104/20), te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Varaždinske županije na mandat od četiri godine od dana 19.04.2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor direktora/direktorice
Turističke zajednice Varaždinske županije
- 1 izvršitelja na određeno vrijeme od četiri godine

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), te članku 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) za direktora/direktoricu Turističke zajednice Varaždinske županije može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće uvjete:

 1.  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga članka,
 3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. (Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora/icu i kandidat koji nema položen stručni ispit pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad. U protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.)
 6. da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu – presliku radne knjižice i elektronički zapis HZMO-a ERPS, i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova / vrsta i potrebna stručna sprema/i vremensko razdoblje
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 4. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugog svjetskog jezika,
 5. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
 6. životopis
 7. dokaz o državljanstvu(preslika domovnice ili osobne iskaznice)

Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od ovlaštenog sudskog tumača.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte (ukoliko postoji), naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, te potpis kandidata.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web-stranici Turističke zajednice Varaždinske županije www.turizam-vzz.hr, poštom na adresu:

Turistička zajednica Varaždinske županije
Franjevački trg 7
42 000 Varaždin
s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora/direktorice TZ Varaždinske županije - ne otvarati“

 

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, prezentirat će Turističkom vijeću program rada Turističke zajednice za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Na prezentaciju svog programa kandidati će biti pozvani e-poštom navedenom u prijavi na natječaj, a kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz točke 6. uvjeta ovog natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

S izabranim kandidatom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme na razdoblje od četiri godine.

Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

TZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anđelko Stričak

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.